reebokxfacestockholm

Wspólnie z @magdanlena przygotowaliśmy dla Was konkurs, w którym do wygrania będą damskie buty Reebok z kolekcji Face Stockholm. Aby móc wziąć udział w konkursie należy:

 1. Follow na Instagramie @adrenaline_pl + @magdanlena
 2. Repost grafiki konkursowej
 3. Oznaczenie udostępnionego zdjęcia @adrenaline_pl i @magdanlena + #chcebuty

 

REGULAMIN KONKURSU ORGANIZOWANEGO NA PORTALU INSTAGRAM

 • 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE
 1. Konkurs jest organizowany na terenie Rzeczypospolitej Polskiej pod nazwą „Konkurs Reebok x Face Stockholm ” i jest zwany dalej: „Konkursem”.
 2. Organizatorem Konkursu jest adrenaline.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego 1 lok. 302, 10-457 Olsztyn, KRS: 0000535575, NIP: 7393871852, REGON 360372300.
 3. Konkurs jest nieodpłatny oraz zostanie przeprowadzony wyłącznie za pośrednictwem Internetu, na portalu Instagram – od dnia 16.03.2016 r. do 23.03.2016 r. do godz. 23:59.
 • 2. WARUNKI I ZASADY UCZESTNICTWA W KONKURSIE
 1. Uczestnikiem Konkursu (zwanym dalej w skrócie „Uczestnikiem”) może być każda osoba fizyczna, która łącznie spełni poniższe warunki:
 2. a) jest obserwatorem profilu adrenaline_pl na portalu Instagram
 3. b) jest osobą pełnoletnią
 4. c) posiada pełną zdolność do czynności prawnych
 5. d) nie jest pracownikiem adrenaline.pl sp. z o.o. sp. k.;
 6. e) nie jest członkiem rodziny pracownika adrenaline.pl sp. z o.o. sp.k.
 7. Osoby ograniczone w zdolności do czynności prawnych, w tym niepełnoletnie, biorą udział w Konkursie za zgodą swojego przedstawiciela ustawowego lub opiekuna prawnego.
 8. Przez Fana rozumie się osobę, która polubiła profil oznaczony nickiem adrenaline_pl (kliknęła „obserwuj” w odniesieniu do danego profilu Instagram).
 9. Zdobywcą nagrody w Konkursie jest Uczestnik, który spełni łącznie następujące warunki:
 10. a) zaobserwuje profile adrenaline_pl i magdanlena
 11. b) zrepostuje grafikę konkursową i oznaczy na niej profile adrenaline_pl oraz magdanlena
 12. c) przy zrepostowanej grafice konkursowej użyje hashtaga #chcebuty
 13. Zwycięzcę wybierze jury zespołu adrenaline.pl na podstawie estetyki profili uczestników konkursu
 • 3. NAGRODY

1.Nagrodą w Konkursie są dowolne buty Reebok z kolekcji Face Stockholm

 1. Zdobywca nagrody zostanie powiadomiony o wygranej w ciągu 7 (siedmiu) dni roboczych od zakończenia Konkursu, tj. daty wskazanej w § 1 pkt 3, na profilu Organizatora w serwisie Instagram.
 2. Po ogłoszeniu wyników Uczestnik wytypowany do zwycięstwa jest zobowiązany do przesłania Organizatorowi na adres marketing@adrenaline.pl wiadomości ze swoimi danymi osobowymi, informacją o rozmiarze i modelu butów, które wybiera oraz zgodą na przyjęcie nagrody. Nieprzesłanie ww. wiadomości w przeciągu 7 dni roboczych od ogłoszenia wyników na portalu Instagram skutkuje przekazaniem nagrody kolejnej osobie.
 3. Za przekazanie nagrody zwycięzcy odpowiedzialny będzie Organizator, który równocześnie ponosi koszt tego przekazania.
 • 4. DANE OSOBOWE UCZESTNIKÓW KONKURSU
 1. Warunkiem udziału w Konkursie jest podanie przez Uczestnika Konkursu prawdziwych danych osobowych, w szczególności imienia, nazwiska, wieku, adresu konta poczty elektronicznej, numeru tel. kontaktowego – niezbędnych do przekazania nagrody.
 2. Przystępując do Konkursu i akceptując niniejszy regulamin Uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie podanych przez niego danych osobowych przez Organizatora. Dane będą wykorzystywane i przetwarzane wyłącznie w celu przeprowadzenia niniejszego Konkursu oraz w związku z wydaniem nagrody.
 3. Administratorem danych osobowych uzyskanych na potrzeby Konkursu jest bezpośrednio Organizator.
 4. Każdy Uczestnik ma prawo nieograniczonego dostępu do przekazanych danych osobowych i ma prawo ich weryfikowania, poprawiania i aktualizacji.
 • 5. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
 1. Celem zapewnienia prawidłowej organizacji Konkursu, Organizator powołuje komisję konkursową tj. Jury. Wszelkie wątpliwości dotyczące zasad Konkursu, interpretacji i postanowień tego Regulaminu rozstrzyga Organizator.
 2. Organizator ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu, o ile nie wpłynie to na pogorszenie warunków uczestnictwa w Konkursie. Dotyczy to w szczególności zmian terminów poszczególnych czynności konkursowych. Zmieniony Regulamin obowiązuje od czasu opublikowania go na stronie sklepu adrenaline.pl
 3. Organizator informuje, iż Konkurs nie jest w żaden sposób sponsorowany, popierany ani przeprowadzany przez Instagram ani firmy z nim związane.
 4. Organizator informuje, iż każdy Uczestnik jest zwolniony od odpowiedzialności prawnej wynikającej z wzięcia udziału w konkursie.
 5. Za wady fizyczne Nagrody Organizator odpowiada na zasadach ogólnych.