• 30 dni na zwrot
  • Darmowa dostawa od 200 zł
  • Ekspresowa wysyłka
  • Wysyłamy do Paczkomatów
  • Operator 8 salonów Nike i Adidas
  • Oryginalne produkty

Regulamin sklepu

 

Spis regulaminu:

§1 Wstęp

§2 Definicje;

§3 Postanowienia ogólne;

§4 Zasady korzystania ze sklepu internetowego;

§5 Zasady pielęgnacji obuwia;

§6 Zawarcie umowy sprzedaży

§7 Realizacja i dostawa

§8 Ceny i metody płatności;

§9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy;

§10 Reklamacje dotyczące towarów;

§11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną;

§12 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych;

§13 Postanowienia końcowe.


§1 Wstęp

1. Sklep internetowy adrenaline.pl dostępny pod adresem: https://adrenaline.pl prowadzony jest przez Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Niepodległości 57 / lokal C, 10-044 Olsztyn, NIP: 7393871852, REGON 360372300.
Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000535575, NIP: 7393871852, REGON 360372300.

2. Klient może skontaktować się ze Sprzedawcą pisemnie pod adresem korespondencyjnym: Sklep internetowy adrenaline.pl, ul. Niepodległości 57, lokal C, 10-044 Olsztyn, telefonicznie za pośrednictwem infolinii: (+48) 59 300 33 33 (opłata jak za zwykłe połączenie telefoniczne, zgodnie z pakietem taryfowym dostawcy usług, z którego korzysta Klient), lub za pośrednictwem poczty elektronicznej: info@adrenaline.pl

§2 Definicje
 

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
1. Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje Zamówienia w ramach Sklepu;
2. Sprzedający - Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Niepodległości 57, lokal C, 10-044 Olsztyn, NIP: 7393871852, REGON 360372300. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000535575, NIP: 7393871852, REGON 360372300;
3. Kodeks Cywilny – ustawa Kodeks cywilny z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);
4. Regulamin – niniejszy Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach sklepu internetowego adrenaline.pl
5. Sklep internetowy (Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem https:/adrenaline.pl, za pośrednictwem którego Klient może w szczególności składać Zamówienia i dokonywać zakupów na odległość;
6. Towar – produkty prezentowane w Sklepie Internetowym;
7. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży towaru lub towarów w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny oraz ustawy o prawach konsumenta, zawarta pomiędzy Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a Klientem, zawierana na odległość z wykorzystaniem serwisu internetowego Sklepu;
8. Zakupy na odległość - umowa sprzedaży towarów zawarta na odległość w rozumieniu ustawy o prawach konsumenta, tj. umowa zawarta z klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość, bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie, za pośrednictwem sklepu internetowego.
9. Ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną – ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.);
10. Ustawa - ustawa o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r.
11. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży, określające w szczególności rodzaj i liczbę Towaru. 12. Zamówienie Click&Collect – zamówienie na odległość, które Klient sam odbiera we wskazanym podczas składania zamówienia salonie.


§3 Postanowienia ogólne

1. Umowa zawierana jest w języku polskim, zgodnie z polskim prawem i niniejszym regulaminem.
2. Sklep internetowy adrenaline.pl działający pod adresem https://adrenaline.pl prowadzony jest przez: Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, ul. Niepodległości 57, lokal C, 10-044 Olsztyn, NIP: 7393871852, REGON 360372300. Zarejestrowana w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonym przez Sąd Rejonowy w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS: 0000535575, NIP: 7393871852, REGON 360372300.
3. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego dostępnego pod https://adrenaline.pl. Niniejszy Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
4. Sklep internetowy, działający pod https://adrenaline.pl, prowadzony jest przez Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
5. Niniejszy Regulamin określa w szczególności:

a.) zasady dokonywania rejestracji i korzystania z konta w ramach sklepu internetowego;
b.) warunki i zasady dokonywania elektronicznej rezerwacji produktów dostępnych w ramach sklepu internetowego;
c.) warunki i zasady składania drogą elektroniczną Zamówień w ramach sklepu internetowego;
d.) zasady zawierania Umów sprzedaży z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Sklepu Internetowego.
6. Korzystanie ze sklepu internetowego jest możliwe pod warunkiem spełnienia przez system teleinformatyczny, z którego korzysta Klient następujących minimalnych wymagań technicznych:
a.) Internet Explorer w wersji 7 lub nowszej z włączoną obsługą skryptów JavaScript,
b.) minimalna rozdzielczość ekranu 1024x 768 pikseli.

7. W celu korzystania ze sklepu internetowego Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego, z dostępem do Internetu.
8. Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zastrzega sobie możliwość ograniczenia świadczenia usług za pośrednictwem Sklepu internetowego do osób, które ukończyły wiek 18 lat. W takim przypadku potencjalni Klienci zostaną o powyższym powiadomieni.
9. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie klikając tutaj
10. Informacje o Towarach podane na stronach internetowych Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.


§4 Zasady korzystania ze Sklepu Internetowego

1. Warunkiem rozpoczęcia korzystania ze Sklepu internetowego jest rejestracja w jego ramach.
2. Rejestracja następuje poprzez wypełnienie i zaakceptowanie formularza rejestracyjnego, udostępnianego na jednej ze stron Sklepu.
3. Warunkiem rejestracji jest wyrażenie zgody na treść Regulaminu oraz podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe.
4. Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa może pozbawić Klienta prawa do korzystania ze Sklepu Internetowego, jak również może ograniczyć jego dostęp do części lub całości zasobów Sklepu Internetowego, ze skutkiem natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta Regulaminu, a w szczególności, gdy Klient:
a.) podał w trakcie rejestracji w sklepie internetowym dane niezgodne z prawdą, niedokładne lub nieaktualne, wprowadzające w błąd lub naruszające prawa osób trzecich,
b.) dopuścił się za pośrednictwem sklepu internetowego naruszenia dóbr osobistych osób trzecich, w szczególności dóbr osobistych innych klientów sklepu internetowego,
c.) dopuści się innych zachowań, które zostaną uznane przez Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa za zachowania niezgodne z obowiązującymi przepisami prawa lub ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet lub godzące w jego dobre imię.

5. Osoba, która została pozbawiona prawa do korzystania ze sklepu internetowego, nie może dokonać powtórnej rejestracji bez uprzedniej zgody Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
6. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku ze świadczonymi w ramach Witryny usługami, Sklep internetowy podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
7. Klient zobowiązany jest w szczególności do:

a.) niedostarczania i nieprzekazywania treści zabronionych przez przepisy prawa, np. treści propagujących przemoc, zniesławiających lub naruszających dobra osobiste i inne prawa osób trzecich,
b.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nie zakłócający jego funkcjonowania, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,
c.) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie w ramach Sklepu internetowego niezamówionej informacji handlowej (spam),
d.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób nieuciążliwy dla innych klientów oraz dla Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa,
e.) korzystania z wszelkich treści zamieszczonych w ramach Sklepu internetowego jedynie w zakresie własnego użytku osobistego,
f.) korzystania ze Sklepu internetowego w sposób zgodny z przepisami obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej prawa, postanowieniami Regulaminu, a także z ogólnymi zasadami korzystania z sieci Internet.
g.) zapoznania się z Zasadami pielęgnacji obuwia
8. Opinie w sklepie internetowym
a.) Klient Sklepu Internetowego ma możliwość dobrowolnego i nieodpłatnego wystawienia opinii dotyczącej zakupów dokonanych w Sklepie Internetowym. Przedmiotem opinii może być także ocena, zdjęcie lub recenzja zakupionego produktu w Sklepie Internetowym.
b.) Sprzedawca po dokonanych zakupach w Sklepie Internetowym wysyła do Klienta wiadomość email z prośbą o wystawienie opinii oraz linkiem do formularza online umożliwiającego jej wystawienie – formularz online umożliwia udzielenie odpowiedzi na pytania Sprzedawcy dotyczące zakupów, ich ocenę, dodanie własnego opisu dot. opinii oraz zdjęcia zakupionego produktu. W razie braku wystawienia opinii po otrzymaniu pierwszego zaproszenia do wystawienia opinii Sprzedawca ponawia wysyłkę zaproszenia.
c.) Opinia może być wystawiona jedynie przez Klienta, który dokonał zakupów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy.
d.) Wystawione przez Klienta opinie są publikowane przez Sprzedawcę w Sklepie Internetowym oraz wizytówce <0>TrustMate.io.
e.) Wystawienie opinii nie może być wykorzystywane przez Klienta do działań bezprawnych, w szczególności do działań stanowiących czyn nieuczciwej konkurencji wobec Sprzedawcy, czy też działań naruszających dobra osobiste, prawa własności intelektualnej lub inne prawa Sprzedawcy lub osób trzecich.
f.) Opinia może być wystawiona tylko do faktycznie zakupionych produktów w Sklepie Internetowym Sprzedawcy. Zabronione jest zawieranie fikcyjnych/pozornych umów sprzedaży w celu wystawienia opinii. Autorem opinii nie może być także sam Sprzedawca ani jego pracownicy bez względu na podstawę zatrudnienia.
g.) Wystawiona opinia może zostać w każdym czasie usunięta przez jej autora.

§5 Zasady pielęgnacji obuwia

Buty są szczególnie narażone na działanie czynników zewnętrznych, takich jak wilgoć, brud, sól, którą posypuje się chodniki zimą, oraz czynników mechanicznych, jak wielokrotne zginanie i otarcia. Właściwa pielęgnacja przedłuża żywotność obuwia, wszelkich wyrobów skórzanych, zapewnia dobry wygląd oraz podnosi komfort użytkowania produktu. Pełne zasady dostępne pod linkiem Zasadami pielęgnacji obuwia.

§6 Zawarcie Umowy sprzedaży

1. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
2. W celu zawarcia Umowy sprzedaży za pośrednictwem Sklepu internetowego i dokonania zakupów na odległość należy wejść na stronę internetową https://adrenaline.pl, dokonać wyboru towaru, jego rozmiaru i jego kolorystyki, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty oraz informacje dostępne na stronie.
3. Klient może również zawrzeć umowę sprzedaży za pośrednictwem drogi e-mail lub Infolinii Sklepu, o których mowa w rozdziale §1, pkt. 2 niniejszego Regulaminu, w wyznaczonych godzinach jej pracy, ustalonych przed Sprzedawcę dla Klienta pod adresem dostępnym tutaj.
4. Wybór zamawianych Towarów przez Klienta jest dokonywany poprzez ich dodanie do koszyka.
5. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Zamawiam” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz w zakresie wyboru Towaru. W tym celu należy kierować się wyświetlanymi Klientowi komunikatami oraz informacjami dostępnymi na stronie.
6. Po podaniu przez Klienta korzystającego ze Sklepu internetowego wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Zamówienie pociąga za sobą obowiązek zapłaty ceny i kosztów dostawy towaru. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
a.) przedmiotu zamówienia,
b.) jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych produktów lub usług, w tym kosztów dostawy oraz dodatkowych kosztów,
c.) wybranej metody płatności,
d.) wybranego sposobu dostawy,
e.) czasu dostawy.

7. W celu wysłania Zamówienia konieczne jest dokonanie akceptacji treści Regulaminu, Polityki prywatności, podanie danych osobowych oznaczonych jako obowiązkowe oraz naciśnięcie przycisku „Złóż zamówienie”.
8. Wysłanie przez Klienta Zamówienia stanowi oświadczenie woli zawarcia z Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa Umowy sprzedaży, zgodnie z treścią Regulaminu i rodzi obowiązek zapłaty ceny za towar oraz kosztów dostawy.
9. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail zatytułowaną Adrenaline - sklep internetowy - Potwierdzenie wpłynięcia zamówienia.
10. Umowa sprzedaży zostaje zawarta w momencie, kiedy Klient otrzyma na adres swojej poczty elektronicznej powiadomienie potwierdzające wysyłkę zamówienia.
11. W przypadku zawarcia Umowy Sprzedaży telefonicznie lub drogą e-mail, potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży zostanie dostarczone Klientowi identycznie jak w §5, pkt 8 niniejszego regulaminu najwcześniej w chwili dostarczenia Zamówienia. Sprzedawca informuje, że dla zachowania najwyższych standardów Obsługi Klienta i ze względów bezpieczeństwa wszystkie rozmowy telefoniczne prowadzone z Infolinią są rejestrowane.
12. Umowa sprzedaży zawierana jest w języku polskim, o treści zgodnej z Regulaminem.


§7 Realizacja i dostawa

1. Sprzedawca dostarcza zamówiony towar na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej oraz w drodze wyjątku również do następujących krajów: Wielka Brytania, USA, kraje Unii Europejskiej.
2. Dostarczenie towarów odbywa się pod adres wskazany przez Klienta w trakcie składania Zamówienia lub w przypadku Zamówienia Click&Collect do salonu wskazanego przez Klienta w trakcie składania zamówienia, jako miejsce odbioru.
3. Sprzedający jest zobowiązany i zobowiązuje się świadczyć usługi i dostarczać rzeczy wolne od wad.
4. Dostawa zamówionych Towarów odbywa się transportem własnym, przesyłką kurierską. Koszty dostawy zostaną wskazane w czasie składania Zamówienia lub w przypadku Zamówienia Click&Collect do salonu wskazanego przez Klienta w trakcie składania zamówienia, jako miejsce odbioru. Klient jest zobowiązany do odbioru zamówienia w ciągu 5 dni roboczych. Nieodebranie zamówienia skutkuje jego anulowaniem.
5. Termin realizacji dostawy wynosi od 1 do 2 dni roboczych licząc od dnia wysłania Zamówienia do Klienta. W przypadku otrzymania przez Sprzedawcę wzmożonej ilości zamówień, ten zastrzega sobie prawo do wydłużenia czasu realizacji zamówień, których kolejność realizacji wyznacza czas ich złożenia Sprzedawcy, licząc od zamówień najwcześniej złożonych. O zaistniałym fakcie, Klient zostanie poinformowany oddzielną wiadomością, na wskazany adres e-mail, podany podczas składania zamówienia.
6. Realizacja zamówienia Konsumenta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zaksięgowaniu wpłaty Konsumenta na koncie Sprzedającego, co powinno nastąpić w terminie 5 dni od złożenia zamówienia, chyba że Konsument nie był w stanie spełnić świadczenia z nie swojej winy i poinformował o tym Sprzedającego.
7. Realizacja zamówienia Klienta płatnego za pobraniem następuje niezwłocznie po zawarciu umowy, a zamówienia płatnego przelewem lub za pośrednictwem systemu płatności elektronicznych po zawarciu umowy i zaksięgowaniu wpłaty Klienta na koncie Sprzedającego.
8. Realizacja zamówienia Klienta może być uzależniona od dokonania wpłaty całości lub części wartości zamówienia lub uzyskania limitu kredytu kupieckiego co najmniej o wartości zamówienia lub zgody Sprzedającego na wysłanie zamówienia za pobraniem (płatnego przy odbiorze).
9. Dowód zakupu jest wysyłany wraz z zamówionym towarem, wybranym przez Kupującego rodzajem dostawy do wskazanego przez Kupującego w zamówieniu miejsca wydania rzeczy w terminie wskazanym w §6 pkt. 5. Po otrzymaniu zamówienia Klient jest zobowiązany do zweryfikowania otrzymanego towaru pod kątem ewentualnie widocznych wad, między innymi zniszczeń, zabrudzeń, innych. W przypadku ich stwierdzenia klient zobowiązany jest do ich zgłoszenia poprzez wysłanie maila na adres info@adrenaline.pl (do 48h od momentu odbioru). W przypadku braku zgłoszenia towar dostarczony uznaje się za pełnowartościowy i wolny od jakichkolwiek wizualnych wad.
10. Klienci mogą uzyskać dostęp do niniejszego Regulaminu w każdym czasie klikając tutaj.
11. Utrwalenie, zabezpieczenie, udostępnienie oraz potwierdzenie Klientowi istotnych postanowień Umowy sprzedaży Towarów następuje poprzez przesłanie Klientowi na podany adres e-mail oraz poprzez dołączenie do przesyłki zawierającej Towar wydruku faktury VAT.
12. Sprzedawca jest zobowiązany i zobowiązuje się do przygotowania odprawy celnej, dla przesyłek wysłanych do krajów, w których jest ona wymagana.
13. W przypadku braku danego towaru w magazynie lub niemożności zrealizowania zamówienia Klienta z innych przyczyn, w tym także, jeśli zakup ich od dostawców nie będzie możliwy w czasie przewidzianym na realizację zamówienia, Klient zostanie poinformowany na adres e-mail lub telefonicznie o problemach z realizacją zamówienia i możliwych rozwiązaniach. W tej sytuacji Klient ma prawo dokonać wyboru i wyrazić zgodę na częściową realizację zamówienia lub zrezygnować z całego zamówienia.


§8 Ceny i metody płatności


1. Ceny Towarów podawane są w polskiej walucie i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT.
2. Ceny towarów nie zawierają kosztów dostawy.
3. Klient ma możliwość uiszczenia ceny:

a.) przelewem na numer konta bankowego:
70 1050 1764 1000 0023 4733 3417, Bank Ślaski ING
b.) płatnością w systemie PayU, PayPal, ING, Twisto

4. Promocje organizowane w Sklepie nie podlegają łączeniu, o ile regulamin danej promocji nie stanowi inaczej


§9 Uprawnienie do odstąpienia od umowy

1. Klientowi, będącemu konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 30 dni i wysyłając je na adres Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podany w niniejszym Regulaminie. W przypadku zamówień Click&Collect możliwe jest także dokonanie zwrotu towaru w salonie, z którego odbierał zamówienie.
2. Klientowi niebędącemu konsumentem (wg pkt. 1), ale będącemu osobą fizyczną prowadzącą indywidualną działalność gospodarczą, dla której Umowa Sprzedaży nie ma charakteru zawodowego, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 dni i wysyłając je na adres Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, podany w niniejszym Regulaminie.
3. Termin o którym mowa w ustępie 1 i 2 liczy się od dnia, w którym nastąpiło dostarczenie Towaru.
4. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia o odstąpieniu przed jego upływem. Spółka zaleca, aby zwroty dotyczyły wyłącznie Towarów kompletnych, nieuszkodzonych i nieużywanych, posiadających wszystkie metki i elementy zabezpieczające, które umieszczone były na Towarze w chwili jego objęcia w posiadanie przez Klienta lub upoważnioną przez niego osobę trzecią.
5. W przypadku odstąpienia od umowy zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą. To, co strony świadczyły, ulega zwrotowi w stanie niezmienionym, chyba że zmiana była konieczna w granicach zwykłego zarządu. Zwrot towaru oraz wszystkich wymaganych dokumentów będących przedmiotem odstąpienia powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia odstąpienia od umowy. Zwrot ceny towaru i kosztów pierwotnego dostarczenia towaru (w przypadku zwrotu wszystkich towarów z zamówienia) nastąpi w terminie nie dłuższym niż 14 dni. Sklep może wstrzymać się ze zwrotem pieniędzy w przypadku braku wszystkich wymaganych rzeczy, będących przedmiotem odstąpienia.
6. Zakupiony towar należy zwrócić na poniższy adres:

adrenaline.pl - sklep internetowy
ul. Towarowa 20B (piętro 1)
10-417 Olsztyn
(POLSKA)

6. Dokumentacja będąca przedmiotem odstąpienia od umowy może zostać przekazana Sprzedawcy razem ze zwracanym towarem lub inną formą:

a.) w formie zdjęcia lub skanu na adres e-mail: zwroty@adrenaline.pl
b.) listownie na adres firmy z §8 pkt. 5

7. Zwracany przez Klienta Towar oraz jego oryginalne opakowanie powinno zostać opakowane w odpowiedni sposób, zapewniający zabezpieczenie towaru przed uszkodzeniami w trakcie transportu. Oryginalne opakowanie towaru, jak, np. karton od butów stanowi nieodzowną część towaru i jest jego integralną częścią.
8. Koszt opakowania i odesłania towaru ponosi Klient. Sklep zwraca koszty pierwotnego dostarczenia rzeczy jednakże do wysokości najtańszego możliwego do wyboru sposobu dostawy towaru.
9. Sprzedawca nie przyjmuje wysłanych do niego paczek z „pobraniową” metodą płatności (obowiązkowa płatność przy odbiorze).
10. Pozostałe informacje dotyczące procesu odstąpienia od umowy, zostały zawarte przez Sprzedawcę tutaj.


§10 Reklamacje dotyczące towarów

1. Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa jako sprzedawca odpowiada wobec Klienta za wady Towaru zakupionego przez tego klienta, w zakresie określonym przepisami ustawy Kodeks Cywilny /rękojmia/. Odpowiedzialność z tytułu rękojmi generowana jest tylko wówczas, jeśli wada fizyczna zostanie przez kupującego stwierdzona /zauważona/ przed upływem dwóch lat od dnia wydania towaru. W ciągu roku od dnia stwierdzenia wady kupujący ma prawo zgłosić wadę oraz złożyć stosowne oświadczenie o sposobie rozwiązania zgłoszenia-wymiana towaru na wolny od wad, zwrot gotówki, obniżenie ceny, naprawa.
2. Zgłoszenia wad należy kierować na adres reklamacje@adrenaline.pl. Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdego zgłoszenia w terminie do 14 dni.
3. Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa nie jest producentem towarów.
4. Pod adresem http://ec.europa.eu/consumers/odr dostępna jest platforma internetowego systemu rozstrzygania sporów pomiędzy konsumentami i przedsiębiorcami na szczeblu unijnym (platforma ODR). Platforma ODR stanowi interaktywną i wielojęzyczną stronę internetową z punktem kompleksowej obsługi dla konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporu dotyczącego zobowiązań umownych wynikających z internetowej umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług.


§11 Reklamacje w zakresie świadczenia usług drogą elektroniczną

1. Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa podejmuje działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania Sklepu, w takim zakresie, jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązuje się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie nieprawidłowości zgłoszone przez Klientów.
2. Klient zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa o wszelkich nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu Sklepu Internetowego.
3. Nieprawidłowości związane z funkcjonowaniem Sklepu Klient może zgłaszać pisemnie na adres: adrenaline.pl – sklep internetowy; ul. Niepodległości 57, lokal C, 10-044 Olsztyn; (POLSKA), mailowo pod adresem: info@adrenaline.pl lub przy użyciu Infolinii Sklepu pod numerem (+48) 59 300 33 33
4. W reklamacji Klient powinien podać swoje imię i nazwisko, adres do korespondencji, rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu.
5. Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

 

§12 Polityka prywatności oraz bezpieczeństwo danych osobowych

1. Administratorem baz danych osobowych przekazywanych przez Konsumentów sklepu jest Sprzedający.
2. Sprzedający zobowiązuje się do ochrony danych osobowych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), czyli RODO oraz Ustawą o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dnia 18 lipca 2002 roku.
3. Szczegółowe zasady zbierania, przetwarzania i przechowywania danych osobowych zostały opisane w Polityce prywatności

 

§13 Postanowienia końcowe

1. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, a Klientem, który jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z przepisami Kodeksu postępowania cywilnego.
2. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa a Klientem, który nie jest konsumentem w rozumieniu Kodeksu Cywilnego, zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Adrenaline.pl Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa.
3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne właściwe przepisy prawa polskiego.

Regulamin obowiązujący od dnia 20.03.2022 adrenaline.pl 

 

pixel